Aktuality

Vedení ZO KSČM Poděbrady

předsedkyně - Blanka Mrázová

1.místopředseda-Zdeněk Toupal

2.místopředseda- Josef Vlček

pokladník - Jiří Caňkář

členové výboru - Oldřich Horský,

                           Jiří Čížek

Kontaktní mail KSČM v Poděbradech 

TOPlist
Poděbrady KSČMKSČM Poděbrady

KSČM Poděbrady

U S N E S E N Í

(27.2.2014)
 
                                                  U S N E S E N Í
 
               z Plenárního zasedání Okresního výboru KSČM, v Nymburce
                                         konaného dne 24 února 2014.
 
 
 
     Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Nymburce, po projednání:
 
 
                                                            I. Schvaluje.
 
1. Zprávu o jednání VV OV KSČM za období od jednání posledního Plenárního  
     zasedání OV, které se konalo dne 16 prosince 2013, do dnešního dne ,včetně plnění
     usnesení plenárního zasedání.
 
2. Hospodaření okresní organizace KSČM za rok 2013.
 
 
3. Výsledky inventarizace za rok 2013.
 
 
4. Na základě doporučení MěR KSČM v Nymburce sloučení základních organizací č.
    1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, a 10 do jedné základní organizace s názvem „Městská organizace
    Nymburk“ s tím, že základní organizace č. 7, 13, 14, a 25 mají své předsedy a budou
    pracovat podle svých pracovních plánů.
 
5. Počet ZO KSČM v okrese ze 39 na 33 a počet členů OV KSČM ze 44 na 38.
 
6. REVOKACI usnesení VV OV KSČM ze dne 13.ledna 2014 k zasílání blahopřání k
                                           životním jubileím. Tato budou i nadále zasílána OV KSČM. 
 
 
 
                                       II.  Bere na vědomí.
 
 
1. Zprávu revizní komise k výsledkům hospodaření Okresní organizace KSČM, ke
     stavu členské základny a k výsledkům inventarizace za rok 2013.
    
2. Úkoly vyplývající z příprav voleb do Evropského parlamentu a voleb do obecních
    zastupitelstev.
 
3. Zpracování metodické příručky OV KSČM, která slouží jako pomocný materiál pro
    výbory a předsedy základních organizací.
 
 
 
                                                  III. Ukládá
 
1. Důsledně dbát na přípravu voleb do EP a v průběhu období  sledovat
    potřeby ZO KSČM  především ve vztahu k přípravám komunálních voleb.
 
    Zodpovídá: VV OV KSČM                                              Termín: úkol trvalý
 
 
2. Pokračovat v naplňování kandidátek pro komunální volby 2014. Vytipovat a oslovit
    vhodné kandidáty v obcích okresu, nechat jim podepsat „prohlášení“ a podat o stavu
    informaci na příštím zasedání Okresního výboru KSČM.
 
    Zodpovídají: předsedové ZO KSČM                               Termín: 28.4.2014
 
 
3. Zajistit členy do okrskových volebních komisí v místě a dle možností i v okolních
    obcích. Jmenovitě tyto nahlásit na OV KSČM.
 
    Zodpovídají: předsedové ZO KSČM                               Termín: do 28.3.2014
 
 
IV.           Odvolává
 
    Soudruha Zdenka Ťoupala, člena ZO KSČM Poděbrady z funkce člena VV OV
    KSČM na jeho vlastní žádost.
 
 
V.               Volí
 
    Soudruha Jiřího Caňkáře, člena výboru ZO KSČM Poděbrady za člena VV OV
    KSČM.
 
    Přijímá prohlášení:
 
    Zasedání OV KSČM vyslovuje znepokojení nad vývojem politické situace na Ukrajině
    zejména pokud se týče zpráv některých českých médií, která zcela jednostranně
    upřednostňují jednu ze stran vzniklého konfliktu. Jednoznačně odmítáme jakékoliv
    projevy násilí a snahy o likvidaci občanů s jinými názory, včetně útoků na KS
    Ukrajiny!
                                                
 
 
    Předseda OV KSČM                                                      Místopředseda OV KSČM
 

zdroj: OV KSČM Nymburk
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena