Aktuality

Vedení ZO KSČM Poděbrady

předsedkyně - Blanka Mrázová

1.místopředseda-Zdeněk Toupal

2.místopředseda- Josef Vlček

pokladník - Jiří Caňkář

členové výboru - Oldřich Horský,

                           Jiří Čížek

Kontaktní mail KSČM v Poděbradech 

TOPlist
Poděbrady KSČMKSČM Poděbrady

KSČM Poděbrady

Pozvánka na výroční členskou schůzi

ZO KSČM Poděbrady pořádá 17.9.2015 od 17 hodin v Centru volného času (budova Pentagpnu v Poděbradech) výroční členskou schůzi.

Slavnostní setkání pod Kunětickou horou

V sobotu 5.9.2015 se uskuteční, tak jako každý rok, slavnostní setkání členů KSČM, ale také ostatní veřejnosti, pod Kunětickou horou. Věříme, že ke zdárnému průběhu přispěje i příznivé počasí. Zveme všechny na příjemný výlet, setkání se sympatickými lidmi, hudbou, stánky a dalším programem.

Zemřel Zdeněk Toupal

Všem našim členům, sympatizantům, známým a přátelům oznamujeme smutnou zprávu, že v pátek 7.8.2015 zemřel po krátké nemoci náš dlouholetý člen soudruh Zdeněk Toupal. Poslední rozloučení se koná v pátek 14.8.2015 od 11 hodin v obřadní síni na hřbitově v Poděbradech. Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte si na něj s námi.

Setkání pod Blaníkem

V sobotu 4.7.2015 od 10 hodin proběhlo od horou Blaník tradiční setkání . Přítomno bylo hezké počasí, příjemná hudba, dobrá nálada a několik desítek členů a sympatizantů KSČM. To dokládají i fotografie z této akce.
Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

                            P O Z V Á N K A
      na členskou schůzi ZO KSČM Poděbrady,
            která se koná ve čtvrtek 18.6.2015
                       v Centru volného času,
                           budova Pentagonu,
                                      1.patro,
                                   Poděbrady
 
             Tato schůze je poslední před letními
                prázdninami, další v pořadí bude
               Výroční členská schůze v září 2015
 

Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM

Podmínky, ve kterých KSČM pracuje, se za poslední léta natolik změnily, že pokud budeme chtít i nadále nejen udržet, ale posílit naše postavení v politickém spektru, bude nezbytné přistoupit ke změnám jak v organizaci, tak především ve stylu, metodách a formách stranické práce. To vše generuje základní cíl předkládaného materiálu – zvýšení efektivity politické práce v KSČM prostřednictvím zkvalitnění řídících procesů v celé stranické struktuře.
V této souvislosti upozorňujeme, že na posledních okresních a krajských konferencích nezazněl požadavek na změnu struktury strany, pouze v ojedinělých případech na změnu forem a metod práce stranických organizací, včetně stylu řízení. To je také jednou z důležitých otázek, kterými se předložený materiál zabývá.
Velká pozornost je ve stranických organizacích věnována zejména otázkám ekonomiky a tak opět z diskusí (včetně diskuse na vnitrostranické komisi ÚV KSČM) vyplývá požadavek na důsledné splnění úkolu VIII. sjezdu KSČM – provést rozbor hospodaření všech organizačních jednotek KSČM a na základě jeho vyhodnocení přijmout potřebná opatření pro zlepšení ekonomiky celé strany.
Předložený materiál vychází z analýzy dokumentů, které již stranické orgány projednaly a přijaly příslušná opatření. (Zejména z „Projektu rozvoje politického potenciálu a obnovy aktivity členské základny a stranické struktury KSČM“ a závěrů Celostranické konference z roku 2010.) Zkvalitnění řízení stranické struktury vyžaduje výrazné zlepšení nejen celkové řídící činnosti, ale především správné nasměrování zejména mediálních výstupů KSČM směrem k veřejnosti, včetně urychlené realizace kádrové přípravy funkcionářského aktivu.
            Dosavadní rutinně používané metody stylu práce na všech stupních stranického řízení již nesplňují nároky, které před KSČM stojí. Cílem tedy musí být zlepšit a zkvalitnit činnost strany tak, aby se její vliv na veřejnost zúročil ve volbách v roce 2016. Důvody, které urychlují proces nezbytných změn, mají jak objektivní tak i subjektivní charakter. Je evidentní, že dochází ke snižování aktivity řady stranických orgánů a organizací KSČM, což je spojeno nejen s úbytkem členů i základních organizací a zvyšující se věkovou strukturou KSČM. V této souvislosti se dá hovořit i o určité vyčerpanosti nejen funkcionářského aktivu, ale i změn v reálném stavu členské základny a celé stranické struktury.
            S pokračujícím úbytkem nejen členů, ale i sympatizantů, který je zároveň provázen nepříznivými trendy v celkové struktuře KSČM, zejména jejího věkového složení, nelze v následujícím období očekávat zásadní obrat. Z toho vyplývá, že musíme počítat s každoročním úbytkem členů a s tím spojenou redukcí základních organizací. Tento stav i s ohledem na budoucí vývoj v KSČM jednoznačně vyžaduje zlepšení vztahů a změnu metod práce uvnitř strany.
            V návaznosti na časový harmonogram prací na novém modelu řízení organizační struktury KSČM, realizovalo oddělení pro řízení stranické práce ÚV KSČM v měsíci únoru 2015 osm pracovních porad s předsedy OV a KV KSČM a dalším předním funkcionářským aktivem okresů a krajů po celé České republice. V měsíci dubnu se konala celorepubliková porada předsedů OV a KV KSČM, jejímž cílem byla redukce a stanovení hlavních priorit budoucího vývoje KSČM jako celku.
            Cílem těchto porad se stala především potřeba nastartovat zcela otevřenou a konstruktivní diskusi k otázkám dalšího působení KSČM ve společnosti a to v dostatečném předstihu před konáním IX. sjezdu KSČM plánovaného na květen 2016. Z porad jsou vyhotoveny hlasové i písemně zpracované záznamy, ze kterých vychází prvotní výstupy pro zpracování tohoto materiálu. Velmi kladně hodnotíme aktivitu a samotnou účast zvaných funkcionářů. Např. z 86 pozvaných předsedů OV KSČM nebylo přítomno pouze 5 z důvodů nemoci. Současně je nutné konstatovat, že šířka projednávané problematiky byla zhruba v 50% věcně shodná pro všechny kraje, a naopak zhruba v 50% naprosto rozdílná. K prvotnímu zpracování materiálu bylo také využito písemných podkladů od jednotlivců z většiny okresních i krajských organizací KSČM i členů VV ÚV KSČM Je zcela patrné, jak výrazné rozdílnosti panují v práci konkrétních krajů v návaznosti na teritoriální působení KSČM v dané části republiky.
 
 
 
 
Stav členské základny
 
Současný stav členské základny je neuspokojivý. V oblasti přijímání nových členů je situace složitá a nemá jednoduchá řešení. Již 25 let bojujeme se sdělovacími prostředky o skutečný obraz strany a podobné je to s výukou na školách. Procházíme i částečnou mediální izolací. O KSČM se hovoří většinou jen v souvislosti, že je nástupnickou organizací KSČ, připomínají se 50. léta, zveřejňují různé aféry, které mnohdy s námi nesouvisí, ale jsou dávány s námi do souvislostí.
            U nově příchozích přetrvávají obavy o ztrátu zaměstnání. Musíme přiznat i problémy v soužití mladých se staršími soudruhy a celorepublikově pokračující nechuť se angažovat v politických stranách a společenských organizacích. Ekonomická situace dnes nutí lidi hledat brigády a další formy zaměstnání, pokud nějakou vůbec mají, aby zvládly zabezpečit vlastní rodiny.
            Komunisté dle zákona o politických stranách přešli po listopadu 89 do místních organizací a začali pracovat v menších kolektivech v místě bydliště. Ukončení činnosti v továrnách, zemědělských družstvech, úřadech, službách, školách atd. zapříčinilo výrazný pokles vlivu na veřejnost. KSČM bojovala v 90. letech o svůj budoucí charakter, zda zůstat stranou komunistickou, nebo jakousi levicí, zda zachovat název, či nikoli. Zapomněla však na práci ve společenských organizacích a hlavně v odborech, kde byla komunistická strana vždy silná a přenechala iniciativu sociální demokracii.
            Bohužel neumíme přivést do strany ani vlastní rodinné příslušníky, kde je předpoklad největší rezervy mladých lidí a budoucích funkcionářů KSČM. V dnešní době jsou lidé ovlivňováni spíše materiálně než citově. Můžeme se o tom přesvědčovat pravidelně a často, prostě nedostal jsem funkci (placenou), nejsem na volitelném místě kandidátní listiny, nedělám asistenta poslance, odcházím.
            V roce 1989 měla KSČ v celém Československu 1,7 milionu členů. Po rozdělení Československa, měla samostatná KSČM 354 549 členů s tímto stavem jsme vstupovali vstříc roku 1993. Po událostech s Levým blokem a dalšími uskupeními, kdy se znovu KSČM do jisté míry zachraňovala, měla koncem roku 1995, 154 923 členů. Od roku 1996 kdy KSČM kandidovala do PSP ČR poprvé samostatně pod názvem KSČM získala nezastupitelné místo v politickém spektru ČR a dokázala i zlepšovat volební výsledky, se toto nepovedlo s obměnou členské základny ta naopak, stárne a zároveň se zmenšuje. V roce 2004 na sjezdu v Českých Budějovicích jsme naposledy četli ze zprávy, že má KSČM těsně nad 100 000 členů. V loňském roce na začátku se angažovalo v KSČM 50 353 členů. V lednu letošního roku jsme konstatovali pokles členů na 46 845.
            Přijímání nových členů se sice zvýšil, ale výrazně se zhoršila kvalita přijímaných členů. Vzhledem k současnému stavu ve společnosti můžeme na přísný výběr a podmínky přijímání jen vzpomínat, dnes se členem stává prakticky každý, kdo projeví o vstup zájem. Již dnes je to znát na práci některých lidí zvolených do stranických, nebo zastupitelských funkcí. Chybí kázeň a disciplína, rozhodně to bude mít vliv na další práci a činnost strany. Od ustavení KSČM v roce 1990 vstoupilo do naší strany 12 685 nových členů, kteří nahradili zhruba 4% úbytek stávající členské základy.
 
 
 
 
Návrhy na řešení:
 • Jasně vyprofilovat program KSČM a přihlásit se k sociálně spravedlivé společnosti, která chce žít v míru a budovat socialismus.
 • Vést razantnější parlamentní a mimoparlamentní politiku a jasněji pojmenovat rozdíly mezi KSČM a ČSSD.
 • Mediální úsek na ÚV KSČM povýšit na oddělení, které povede tiskový mluvčí. Při jakékoli příležitosti ukazovat zájem o nové členy.
 • Zřídit oddělení propagandy a agitace – vazba, či propojení s mediálním úsekem
 • Připravit slavnostnější přivítání nových členů strany a pověřit okamžitě nové členy stranickým úkolem.
 • Znovu zavést tzv. patrona pro nového člena po dobu 1 roku, který mu vysvětlí, jak strana funguje a dohlédne na plnění svěřeného úkolu.
 • Výrazněji využívat rodinného zázemí, znovu se pokoušet přivést svoje děti, vnuky do KSČM. Stejným způsobem dle možností působit i v zaměstnání.
 • Mezi IX. a X. sjezdem usilovat o založení vlastní mládežnické a dětské organizace. Úkol celostátní konference 2010 zpracovat na všech úrovních „Program pro mladé členy KSČM“ – nebyl vůbec naplněn.
 • Uplatňovat v podmínkách OV KSČM systém otevřených sekretariátů.
 
 
 
 
 
 
 
Stranická struktura, organizace a řízení
 
 
            Stranická struktura a tvorba orgánů KSČM je definována Stanovami KSČM. Základním principem v KSČM je uplatňování vnitrostranické demokracie, samospráv-nosti, kolektivnosti, vytváření orgánů zdola nahoru a závaznost usnesení. Základem všech rozhodnutí je demokraticky projevená vůle členů, jejich rovnost a aktivita. Z tohoto pohledu jsou nejvyššími samosprávnými orgány na dané úrovni stranické struktury členské schůze ZO KSČM, konference a sjezd a do jejich rozhodnutí lze vstupovat jen v souladu se Stanovami. Tyto samosprávné orgány si na dané úrovni vytvářejí řídící orgány KSČM, stranické výbory.
 
·        ZO
ZO je velmi důležitým článkem, je prodlouženou rukou strany do jednotlivých míst, bez organizace ztrácíme vliv na občany a zároveň se přicházíme o možnost sestavení kandidátní listiny do obecního zastupitelstva.
Chybí zde zcela kádrové rezervy na předsedy ZO. Stav je natolik vážný, že když vážně onemocní, nebo zemře předseda ZO většinou jsou tendence k ukončení činnosti ZO.
            ZO je místem, kde se členové vyjadřují k politice KSČM.
 
·        OV
Současný model řízení okresní organizace KSČM lze považovat za vyhovující a vhodný k plnění stávajících úkolů, je potřeba se zabývat stylem a metodami práce OV KSČM, výběrem, přípravou a řízením předsedů OV ze strany KV a ÚV, zvýšit důraz na osobní odpovědnost a zainteresovat na plnění a kontrolu úkolů.
            Je však nutno poukázat i na to, že každý okres pracuje v jiných podmínkách i v rámci svého kraje. Každý má jinou rozlohu a počet obyvatel, jiné složení obyvatelstva. Charakter okresu, složený převážně z malých obcí a jejich velký počet, nebo je v okrese několik měst a málo obcí, počet členů a v neposlední řadě stav ovlivňuje i finanční zajištění předsedy OV.    
            Vzhledem k vývoji členské základny a situaci v základních organizacích musí předsedové OV přebírat některé odpovědnosti za ZO a vytvářet akce-schopný aktiv kolem OV.
 
      Návrhy na zlepšení:
 • Po každém zasedání ÚV KSČM organizovat porady předsedů OV KSČM s předsedou KV KSČM a členy ÚV KSČM po jednotlivých krajích
 • Plná profesionalizace předsedů OV KSČM, zajištění mzdy, či odměny z ÚV KSČM.
 • Výrazně zintenzivnit a zkvalitnit kádrovou přípravu v souladu s kádrovým pořádkem KSČM.
 
 
 
 
·        KV
Současný model se osvědčil. Prozatímní zkušenosti ukazují, že systém řízení prostřednictvím krajských výborů je efektivnější a celkově výhodnější než koordinační činnost krajských rad. Musíme posílit vliv a význam KV KSČM i v otázkách přípravy voleb do Krajských zastupitelstev a Poslanecké sněmovny. Věnovat se trvale práci krajské radě zastupitelů, na každém KV projednávat bod práce krajských zastupitelů a koordinovat jejich práci s poslanci, případně senátory.
 
·        VV ÚV
 
V současné době sudý počet 20 členů. Návrh na 14 zástupců krajů + předseda ÚV + 3 místopředsedové + předseda klubu poslanců v EP + předseda klubu poslanců v PSP + předseda klubu v Senátu (není li klub, některý ze senátorů) celkem 21 členů. Počet by měl být lichý, /není to však rozhodující a zásadní/.
     
      Varianty pro sestavování VV ÚV KSČM:
1.      Varianta stávající, každý kraj si navrhuje svého člena /14/ + předseda a místopředsedové ÚV KSČM, předseda klubu v PS PČR a EP a novinka je senátor, jako 21 členem VV ÚV KSČM
2.      Varianta, kdy každý kraj si navrhuje svého člena /14/ + předseda a místopředsedové ÚV KSČM, VV ÚV KSČM tvoří 18 členů, ostatní jsou přizváváni
 
·        ÚV
      Varianty pro sestavování ÚV KSČM:
1.      Stávající varianta, okresní konference volí svého člena ÚV KSČM.
2.      Krajská konference volí členy ÚV dle počtu členů v kraji (např. 1 člen ÚV na 1000 členů v kraji)
3.      Kombinovaná varianta: má-li okresní organizace 400 členů a více má svého člena ÚV KSČM. Má-li okresní organizace pod 400 členů, doporučuje se KV KSČM v místě, sečíst počty členů všech okresů v kraji u kterých je stav / pod 400/ a dovolit tak dalšího zástupce do ÚV KSČM. Kdo to bude a ze kterého okresu už je v kompetenci KV KSČM.
4.      Nejenže má každý OV KSČM svého člena ÚV KSČM, ty okresy, které mají více jak např. 800 členů mají 2 mandáty v ÚV KSČM
 
·        Poradní orgány obecně
·        ÚOVŠ, KVSP, HR, Komise mládeže, Komise žen
            Pří ÚV a VV ÚV KSČM pracují tyto komise: KVSP – komise vnitrostranické práce, HR – hospodářská rada, ÚOVŠ – ústřední operativní volební štáb, Komise mládeže a Komise žen. Jejich práce, hlavně HR a KVSP by měla být strategická s výhledy na další období. V komisích jsou zastoupeni zástupci z všech krajů a třeba podotknout, že tyto komise vyžadují lidi odborně zdatné. ÚOVŠ pracuje převážně v období voleb a jejich přípravy a je poradním orgánem VV ÚV KSČM, který je odpovědný za průběh a výsledek voleb. Komise by v žádném případě neměly nahrazovat operativní řízení
 
·        Kolegium / porada/ volených funkcionářů
Jedná se o pracovní porady předsedy ÚV KSČM s místopředsedy ÚV KSČM a předsedy Úrok, ÚRK a předsedy klubů v PSP a EP. Řeší se zde operativní úkoly, chod aparátu ÚV KSČM a zajištění podmínek pro jeho činnost. Kolegium pracuje pod dohledem VV ÚV KSČM a na každém jednání VV ÚV KSČM jej informuje ve zprávě o své činnosti. Ponechat beze změn s tím, že skutečně půjde o pracovní poradu a nikoli o orgán VV ÚV KSČM / změna stávajícího organizačního řádu/.
 
   
 
 
 Varianty pro další období:
1.      Ponechat současný stav
2.      Zrušit ÚOVŠ, KVSP a HR a nahradit je pravidelnými poradami předsedů KV KSČM
 
 
·        Instruktoři ÚV KSČM
Instruktoři ÚV KSČM – tajemníci KV KSČM jsou až na malé výjimky personálně pracovníky ÚV KSČM – oddělení pro řízení stranické práce. Jsou řízeni 1. místopředsedou ÚV KSČM a vedoucím oddělení pro řízení stranické práce. Ve funkci tajemníka KV KSČM zabezpečují úkoly ukládané předsedou a orgány KV KSČM. Aktivně se podílejí na koordinaci činnosti jednotlivých OV KSČM v krajích, aktivně napomáhají při zabezpečování úkolů stanovených orgány ÚV KSČM. Bez spolupráce s instruktory by bylo velmi složité tyto úkoly zabezpečovat.
 
      Varianty pro další období:
1.      Ponechat stávající stav kdy instruktor plní trojjedinou funkci tj. instruktora ÚV KSČM, tajemníka příslušného krajského výboru a s tím spojenou funkci koordinátora zastupitelských a parlamentních aktivit v rámci kraje.
2.      Oddělit funkci instruktora od tajemníka KV KSČM a upravit jejich počet. (1 instruktor 2 kraje)       
 
Vedoucí funkcionáři
            Žádná moderní politická strana se v budoucnu neobejde bez svého silného centra. K tomu musí také přistoupit KSČM. Určují nám to změněné životní postoje a potřeby lidí, změna jejich způsobu života. Zkvalitnit svou práci můžeme za předpokladu, že budeme znát své možnosti a oprostíme se od ideologických útoků a nadřazování osobních kariérních zájmů. Musíme vystupovat jednotně od předsedy ÚV KSČM až po ZO KSČM, vnímat realitu doby a přibližovat program KSČM široké veřejnosti.
     Pro urychlení a zkvalitnění řízení práce na odděleních ÚV KSČM jsou navrženy změny takto:
 
 
 
·        Předseda ÚV KSČM
KSČM je nejednotná při výstupech jejích zástupců a to nejen ve sdělovacích prostředcích. Chybí úsek ideologie a propagandy.  proto je v návrhu povýšení mediálního úseku na mediální oddělení s tiskovým mluvčím, / případně mediální úsek by měl být součástí ideologického oddělení pokud vznikne/ doplněným o oddělení pro ideologickou práci, nebo bude vykonávat tuto činnost vlastní silou. Ideologickou práci by měl řídit přímo předseda ÚV KSČM / zvážit zřízení funkce místopředsedy pro ideologickou práci – či jinou kombinaci spojení místopředsedů/.
·        Řídí:
ÚV KSČM a VV ÚV KSČM
Stínovou vládu
Kolegium / porada volených funkcionářů/
Oddělení propagandy a agitace /ideologickou práci/
         
 
 
·        Koordinuje:
Práci s poslanci a senátory Parlamentu ČR
 
·        1. místopředseda ÚV KSČM
Doposud má v kompetenci řízení stranické práce, přípravu voleb a komunální politiku. Druhá část činností, tedy volby a komunální politika se úzce prolíná s činností odborného zázemí, proto je návrh na sjednocení práce voleb a komunální politiky s odborným zázemím. Naopak pod 1. místopředsedu by přešlo oddělení pro ekonomiku. Tento funkcionář není a v budoucnu také nebude poslancem PSP ČR, jeho práce pro okresy je nezastupitelná, má nejaktuálnější informace o práci OV a může operativně jednat v otázkách fungování OV.
 
·        Řídí:
Oddělení pro řízení stranické práce
Oddělení ekonomické a personální
Instruktory krajů
KVSP
HR
·        Koordinuje:
Spolupráci mezi jednotlivými odděleními ÚV KSČM a koordinuje práci vedoucích oddělení
 
 
·        Místopředseda pro odborné zázemí a občanský sektor
Úsek kde je kladen důraz i na vysokou odbornost vzhledem k činnosti směrem k poslaneckému klubu a práci krajských zastupitelů. Pod odborné zázemí by přešlo oddělení pro přípravu voleb a komunální politiku, mnoho činností stejně již odborné zázemí vykonává. Novinkou je ustavení vlastní mládežnické organizace KSČM.
 
 
·        Řídí:
Oddělení pro odborné zázemí a občanský sektor
Oddělení pro přípravu voleb a komunální politiku
Odborný aktiv odborníků KSČM
Přípravu voleb a volební kampaň
ÚOVŠ
Komisi mládeže a komisi žen
·        Koordinuje:
Spolupráci s občanskými organizacemi, iniciativami, spolky, odborovými centrálami a dalšími v ČR
Spolupráci a podporu Mládežnické a dětské organizaci / pokud vznikne/
 
·        Místopředseda pro mezinárodní politiku a bezpečnost – nebo místopředseda pro ideologickou činnost?
V současné době ani jedna z těchto funkcí neexistuje, za zahraniční politiku odpovídá předseda ÚV KSČM, ideologická práce téměř neexistuje. Mezinárodní dění si však vyžaduje zřízení místopředsedy pro mezinárodní politiku. Aktivizují se komunistické a dělnické strany, připravuje se do budoucna bližší spolupráce s vizí mít společné vedení. Svět je plný válečných konfliktů viz. Ukrajina a postih Komunistické strany Ukrajiny. Vzhledem ke skutečnosti, že za zahraniční politiku zodpovídá předseda ÚV KSČM a to je správné se nemůžeme vyhnout potřebám reprezentovat v zahraničí naší politiku. Předseda ÚV KSČM je poslance PSP ČR, ale v současné době i místopředsedou PSP ČR a jeho náročná parlamentní práce mu nedovoluje se věnovat 100% této činnosti. Východiskem je tedy zřídit funkci místopředsedy ÚV KSČM pro mezinárodní politiku. Je nepříjemné posílat pracovníka zahraničního oddělení bez jakýchkoli pravomocí na jednání dělnických a komunistických stran, které reprezentují předsedové, nebo místopředsedové ÚV stran a my jsme v roli téměř pozorovatelů a přitom máme ve světě kredit společně s Komunistickou stranou Ruské federace nejsilnější a nejvlivnější strany ve své zemi.
 
·        Řídí:
Oddělení pro mezinárodní politiku a bezpečnost
·        Koordinuje:
Činnost s poslanci Evropského parlamentu za KSČM
 
 
Systém předseda ÚV KSČM a 3 místopředsedové zůstává nezměněn, a rovněž jejich volba sjezdem KSČM. Ten kdo má na starosti řízení stranické práce je statutárním zástupcem předsedy (1. místopředseda) a není poslancem PSP ČR.
 
Systém práce orgánů strany a práce s usneseními
            Musíme upevnit vnitřní kázeň, disciplínu a důvěru v celé struktuře KSČM. Zamezit přijímání takových usnesení, která nejsme s ohledem na stav členské základny plnit. Je malá až benevolentní kontrola plnění usnesení a vyvozování odpovědnosti. Je potřebné se zabývat především stylem a metodami práce ÚV a VV ÚV KSČM s cílem, aby se do práce a jednání zapojili aktivně členové stranických orgánů. Vytvářet podmínky a trvat u těchto funkcionářů, zejména členů VV ÚV KSČM na jejich aktivní účast na přípravě podkladů pro jednání stranických orgánů, (v době e-mailů a dalších komunikačních technologií není problém kolektivní přípravy podkladů), ale také jejich odpovědnost směrem ke krajským organizacím KSČM. Zvýšit ve stranických orgánech pozornost využívání všech podnětů, návrhů a připomínek členů, ZO a nižších stranických orgánů a včas na ně reagovat jak směrem k  organizacím, tak jednotlivcům.
 
Kumulace funkcí a délka funkčního období
            Je třeba stanovit a dodržovat pravidla pro omezení a souběh funkcí ve straně. Situace v KSČM vzhledem k vývoji členské základny není jednoduchá a o to víc je třeba dbát na kádrovou práci v celé straně. Některá omezení již platí a to:
 
 • 1. místopředseda nebude poslancem PSP ČR (VIII. Sjezd KSČM)
 • Poslanec PSP ČR nebude uvolněným radním v Krajském zastupitelstvu (ÚV v materiálu k přípravě volební kampaně 2013)
 
     
 
Návrhy na další řešení:
 • Poslanec PSP ČR nebude uvolněným předsedou výboru v Krajském zastupitelstvu
 
 
Hovoří se dále o časovém omezení vykonávaných mandátů. Hovoří se především o poslancích, kteří slouží i více než 16 let, že jsou již mimo realitu normálního života a to se odráží na jejich práci a vystupování na veřejnosti. Podobné názory jsou i na délesloužící krajské zastupitele.
 
      Varianty pro další období
      1.   Poslanci – ponechat bez omezení
      2.   Poslanci – po 3 volebních obdobích přestávka, nebo konec
3.       Krajští zastupitelé – ponechat bez omezení
4.       Krajští zastupitelé – po 3 volebních obdobích přestávka, nebo konec
5.      Stejný postup i u předsedy a místopředsedů ÚV KSČM
(délka období se myslí nepřetržitě, ne celkem)
 
KSČM chybí, hlavní mladší lidé v produktivním věku do 60 let má KSČM jen něco kolem 7000 členů je nutné zapojovat mladé lidi do práce v obecních a krajských zastupitelstvech. Dnes se nevyhneme ani práci s nestraníky, kteří jsou ochotni straně pomoci.
 
Práce strany směrem k veřejnosti – agitační a propagační činnost
            Znovu je třeba se vrátit k absenci oddělení propagandy a agitace, přípravy stručného materiálu o životě a práci KSČM s pohledem do budoucna, materiálu pro zájemce o vstup do strany a nové členy KSČM.
            Důležitá je mediální příprava představitelů KSČM pro vystupování na veřejnosti a ve sdělovacích prostředcích.
 
Ekonomika strany
            KSČM je pod určitým tlakem, zda bude přijata změna Zákona o politických stranách, již jsme začali řešit. Před možným zavedením úplného centrálního systému financování je třeba provést důkladnou analýzu hospodaření celé KSČM a stanovit priority v její práci. Je žádoucí z pohledu ekonomiky posoudit předkládané změny v organizaci centra ÚV KSČM / aparát, volení placení funkcionáři atd./.
    

Plán práce VV OV KSČM na 2. pololetí 2015

Stálé a průběžně předkládané body jednání VV OV KSČM:
-     Realizace závěrů VIII. sjezdu KSČM a zasedání ÚV KSČM;
-      Projednání a schválení zápisu z jednání VV OV KSČM;
-      Kontrola plnění usnesení VV OV KSČM;
-      Hodnocení plenárního zasedání OV KSČM;
-     Informace z jednání Středočeského krajského zastupitelstva a StřčKV KSČM;
-      POZ akcí k významným výročím a okresním výborem tradičně organizovaným akcím;
-      Informace o mediální prezentaci KSČM na okrese, organizační věci a bod různé.
 
13. července 2015 Výkonný výbor
1. Programové a organizační zabezpečení VČS
2. Celostátní akce KSČM v 2. pol. roku a účast členů KSČM na Sobotní univerzitě v Praze
3. Informace okresního volebního štábu pro krajské volby 2016, vytvoření společného
     volebního štábu pro volby v senátním obvodě č. 37 Nymburk – Jičín s OV KSČM Jičín
 
10. srpna 2015 – Výkonný výbor
1. Plnění rozpočtu OV KSČM za 1. pol. 2015
2. Stanovisko ORK KSČM k plnění rozpočtu OV KSČM
 
14. září 2015 - Výkonný výbor
1. Příprava Plenárního zasedání OV KSČM
2. Informace o přijímání nových členů, zařazení do ZO, práce s mládeží
3. Zajištění voleb do Senátu na části okresu a aktuální průběh příprav krajských voleb
 
21. září 2015 Plenární zasedání OV KSČM
 
12. října 2015 - Výkonný výbor
1. Informace z obvodů o průběhu VČS
2. Vyhlášení inventarizace majetku a finančních prostředků OV KSČM k 31. 12. 2015
3. Příprava rozpočtu OV KSČM na rok 2016
 
9. listopadu 2015 - Výkonný výbor
1. Příprava Okresní konference a plenárního zasedání ( OK sobota 9.1.2016 )
2. Návrh rozpočtu OV KSČM na rok 2016
3. Příprava 26. Třešničkového bálu ( pátek 19.2.2016 )
 
16. listopadu 2016 – Plenární zasedání OV KSČM
- porada se zástupci ZO KSČM o politice v jejich obvodech ( zkušenosti z VČS )
 
14. prosince 2015 - Výkonný výbor
1. Zhodnocení VČS
2. Plán práce OV KSČM na I. pololetí 2016
3. Příprava Okresní konference KSČM Nymburk
 
 
 
9. ledna 2016 – Okresní konference KSČM Nymburk
                             Navrhuji od 9:00 – 14:00 hodin
 
11. ledna 2016 - Výkonný výbor
    doporučené body programu:
1. Hodnocení Okresní konference KSČM Nymburk – ústně členové VV OV
2. Inventarizace členské základny k 31. 12. 2015
3. Informace o přípravě Třešničkového bálu (19.2.2016)
4. Inventarizace majetku a finančních prostředků OV KSČM k 31. 12. 2015
                
!!Začátek jednání VV je vždy od 16:00 a PZ OV KSČM Nymburk vždy od 15.00hod!!
 
 
 
 
Návrh:
zrealizovat společnou volební konferenci ze zástupců ZO KSČM v senátním obvodu Jičín – Nymburk k volbě kandidáta/kandidátky pro senátní volby 2016.
     Prodiskutujeme na VV OV dne 8.6.2015

Vyhodnocení komunikace s komunálními zastupiteli

    
 
-         po volbách 2014 byl vytvořen přehled zastupitelů za KSČM v okrese
-         všichni zvolení zastupitelé za KSČM obdrželi stolní kalendář na r. 2015
-         v lednu 2015 proběhlo jednání na OV KSČM Nymburk s představiteli Sadské, Libice nad Cidlinou a Křince o aktuálních potřebách v jejich spravovaných obcích
-         v únoru 2015 proběhl seminář organizovaný krajským zastupitelem k problematice krajských dotačních titulů
-         v rámci dotačních titulů bylo jednáno s obcemi a při rozdělování bylo přihlédnuto k podpoře, kde jsme jako strana KSČM zastoupeny
 
   Pro další komunikaci a upevňování politiky strany v okrese je třeba průběžně s obcemi jednat a také kontakty na naše zastupitele zahrnout k využití k informování o jednání Plenárního zasedání OV KSČM – zejména, když se jedná o poradu se zvolenými zastupiteli! (mizivá účast při schůzkách).
   Dále je informovat o různých akcích týkajících se obcí!
A také naopak – přenášet poznatky zastupitelů směrem k VV OV KSČM.
   Je přínosné ve druhé polovině roku zopakovat poradu se starosty a místostarostou, kteří byli zvoleni za naší stranu.
A také je současně potřebné, aby naši zastupitelé v obcích měli přehled o činnosti našich zástupců ve výborech a komisích ve samosprávách.
 
     Návrh na usnesení tohoto bodu jednání:
a)     místopředsedovi OV KSČM s. Josefu Slavíčkovi – průběžně oslovit všechny naše zastupitele a zjistit, s čím se potýkají a kde případně potřebují podporu.
    Informaci s písemným podkladem pro jednání podat tak, aby byla zaslána s připravenými materiály na jednání VV OV konaným 13. 7.2015. (JŘ VV OV)
 
     b) místopředsedovi OV KSČM Mgr. Zdeňku Milatovi – zrealizovat poradu se zvolenými zastupiteli za KSČM, s hlavní účastí představitelů Sadské, Libice nad Cidlinou a Křince. Termín 16.listopad 2015.

Pozvánka na Plenární zasedání

 
Po z v á n k a
na Plenární zasedání
 OV KSČM v Nymburce
 
Vážená soudružko, vážený soudruhu!
 
Dovoluji si Tě pozvat na Plenární zasedání
OV KSČM v Nymburce,
které se koná v pondělí 29. června 2015 od 15.00 hodin
ve 3. patře Obecního Domu v Nymburce („síň Tradic“)
 
Program:
 
1.     Zahájení, přivítání, procedurální otázky
s. Slavíček Josef,   (David Kváč)
2.     Zpráva o jednání VV a kontrola plnění usnesení z min. Pl. Zasedání
s. Prudký Alois, (Miroslav Červinka)
3.     Informace ze zasedání ÚV KSČM a KZ SČK
s. Milata Zděnek, (písemně přečte s. Červinka Miroslav)
4.     Aktuální úkoly ZO v okrese, VČS ZO KSČM, kandidáti
s. Červinka Miroslav – doplní s. Milata Zděnek
5.     Schválení plánu práce OV KSČM na 2. pololetí roku 2015
bude písemně předáno při prezentaci – úvod s. Červinka Miroslav
6.     Diskuse,usnesení, závěr
Usnesení – s. Frank Václav, (Jelínek Jaroslav)
 
 
    Miroslav Červinka v.r.
                                                             předseda OV KSČM Nymburk      
 

Armádní noviny důrazně varují ty, co by chtěli zakročit proti konvoji USA

Na přelomu března a dubna budou na českých komunikacích k vidění americké osmikolové obněnce Stryker a další součásti kolony americké armády, spektakulárně projíždějící Evropou. Lidé, kteří konvoj připravují, se budou muset zaměřit i na jeho bezpečnost, protože se množí výzvy odpůrců k zablokování průjezdu. Lidové noviny upozorňují, že policie je připravena zakročit proti narušení pořádku.

Lidové noviny citují Vítězslava Olejáka z iniciativy Ne základnám, který slibuje, že do průjezdu kolony se ještě může odehrát ledacos. Objevují se ale už i detailnější informace, třeba o zastavení obrněnců hned při vjezdu do ČR na hraničních přejezdech v Bohumíně, Náchodě a Harrachově. „Slyšela jsem o lidech, kteří jsou odhodláni zatarasit příjezdy do České republiky,“ připouští mluvčí Ne základnám. Ministr obrany Martin Stropnický následně vzkázal, že tyto hlasy odporu jej utvrzují v tom, že je nutné, aby Češi viděli jednotky v pohybu.

Bezpečnost konvojů bude na celém území zajišťovat vojenská policie, v důležitých uzlech ve spolupráci s policií. Ta je podle svého mluvčího připravena zakročit při jakémkoliv narušení veřejného pořádku.

Na webu Armádnínoviny.cz, které nejsou oficiálním médiem Armády ČR, je možnost zákroku popsána detailněji, včetně příslušných paragrafů, které jsou na odpůrce připraveny. Připomínají zejména trestný čin sabotáže se sazbou až dvanáct let, který je prý mylně vztahován pouze k období války. Může být použit i v době míru, tedy i v tomto případě.

Zdůrazňuje se, že za sabotáž může být považováno jakékoliv maření nebo ztěžování důležitého úkolu ozbrojených sil nebo mezinárodní organizace, pokud je provedeno v úmyslu poškodit ústavní zřízení ČR, nebo její obranyschopnost.

Text na webu rovněž varuje, že k dobru nelze přičíst ani mylnou interpretaci svobody vyjádření názoru. I ten je třeba vyjádřit v souladu se zákonem, což rozhodně není případ bránění průjezdu kolony.

Text končí varováním, že trestný čin sabotáže je trestný už ve stadiu přípravy. A totéž platí pro trestný čin „rozvracení republiky“. Výzvy k „občanské neposlušnosti“, šířené internetem, pak mohou být hodnoceny jako snaha o narušení obrany země.

Při té příležitosti se dostává varování také těm, kteří zvou na naše území cizí vojska nebo politiky, například ruského prezidenta Vladimira Putina. Toho smí do země pozvat pouze jeho protějšek, tedy prezident republiky. Alarmující prý je, že se na takových akcích podílí například senátor Zdeněk Škromach, vázaný slibem věrnosti republice.

Úředníci ministerstva demonstrantům přes Lidové noviny vzkazují, že američtí vojáci rozhodně nemají zájem zde setrvávat delší čas, než je nutné. Jejich jediným cílem je dostat se v klidu na domovskou základnu. „Pokud projedou bez potíží Pobaltím a Polskem, nechápu, proč by Česko jako jediné mělo něčím vyčnívat,“ dodává úředník.

Američtí vojáci by měli do země vstoupit v neděli 29. března. První noc stráví ve vojenských ubytovnách ve Vyškově, Pardubicích a v Liberci, druhý den se pak všechny části
kolony potkají v Praze-Ruzyni. Tam stráví i následující den, ve kterém by v Praze chtěli uspořádat několik akcí pro veřejnost. Ve středu 1. dubna pak po plzeňské dálnici opustí ČR směrem k základně v bavorském Vilsecku.

 

Text na Armádnich novinách ZDE

„V případě, kdy by Česká republika rezignovala na demonstraci své suverenity, kterou vyjadřuje armáda a rezignovala na závazky plynoucí ze spojenectví, by dala všanc i svoji svébytnost,“ píše se v Armádních novinách. Pak se připomíná, že základy naší republiky byly položeny právě v USA, které přitom za téměř sto let naši státnost nikdy nezpochybnily, ani nenarušily. Není tedy prý žádný důvod se jejich konvoje obávat.

 

 
 

Úředníci ministerstva demonstrantům přes Lidové noviny vzkazují, že američtí vojáci rozhodně nemají zájem zde setrvávat delší čas, než je nutné. Jejich jediným cílem je dostat se v klidu na domovskou základnu. „Pokud projedou bez potíží Pobaltím a Polskem, nechápu, proč by Česko jako jediné mělo něčím vyčnívat,“ dodává úředník.


 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena